Stanovy

§ 1

Název, forma a sídlo spolku

 • Název: Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici, z.s.
 • Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici, z.s. (dále též jen „Spolek“)
  je dobrovolné a nezávislé uskupení a sdružuje členy v České republice za účelem
  společného naplnění účelu a cílů Spolku.
 • Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
  s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou
  odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 • Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 • Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

§ 2

Charakter a základní zásady činnosti Spolku

 • Spolek je samosprávnou, dobrovolnou a nezávislou organizací. Spolek není založen
  za účelem podnikání a jeho cílem je vykonávat veřejně prospěšné činnosti, které
  nejsou primárně zaměřeny na vytváření zisku.
 • Členství ve Spolku je dobrovolné a je založeno na spravedlivých a rovných
  podmínkách pro všechny zájemce. Práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami. Stanoviska a návrhy Spolku jsou zpracovávány za široké
  spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí buď přímo nebo prostřednictvím svých zástupců, odborných komisí, společenstev nebo pracovních skupin.
 • Rozhodnutí orgánů Spolku, týkající se plnění jeho poslání a způsobu plnění jeho
  úkolů, včetně programového prohlášení, mají charakter stanovisek či doporučení.
 • Spolek může zřizovat samostatné organizační jednotky a servisní organizace.

§ 3

Poslání, účel a předmět hlavní činnosti Spolku

 • Spolek sdružuje startupy a dále fyzické a právnické osoby, které startupy podporují.
 • Účelem je vrátit slovu startup zaslouženou váhu a definovat základní charakter
  startupu kvalifikovaného k investici. Pomáhat svým členům dostat se včas k relevantním informacím, a tím i k jejich dlouhodobému udržení na trhu kvalifikovaných startupů, dále podpořit vznik nových firem a jejich dlouhodobou udržitelnost na trhu.
 • Spolek si klade za cíl podporovat své členy od počáteční fáze vzniku až do fáze fungující životaschopné firmy.

§ 4

Vedlejší činnost spolku

 • Vedle své hlavní činnosti může spolek vykonávat i vedlejší hospodářskou (ekonomickou) činnost, související s podporou hlavní činnosti spolku a jeho účelu.
 • Spolek má živnostenské oprávnění: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

§ 5

Členství ve Spolku

Řádným členem spolku může být každá osoba (fyzická osoba starší 18 let a dále
i právnická osoba), která písemně požádá předsedu o členství, zaplatí členský
příspěvek ve stanovené výši a je přijata za člena na základě prověření způsobilosti
dle podmínek zveřejněných na stránkách asociace.
Dva druhy členství:

 1. startup a mladé firmy;
 2. investoři a investiční společnosti.

Člen Spolku má právo:

 1. být volen do orgánů Spolku do 18 let;
 2. zúčastnit se valné hromady, kdy každý řádný člen má jeden hlas;
 3. vyjadřovat se k činnosti Spolku a jeho orgánům, podávat návrhy, klást otázky a být o činnosti spolku informován.

Člen Spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy spolku a podílet se na činnosti Spolku;
 2. platit členské příspěvky.

Členství ve Spolku zaniká:

 1. vystoupením člena ze Spolku na základě písemné žádosti;
 2. vyloučením předsedou, dopustí-li se člen činu neslučitelného se stanovami nebo účelem Spolku;
 3. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, popřípadě v náhradní lhůtě stanovené předsedou;
 4. úmrtím nebo zánikem člena;
 5. zánikem Spolku bez právního nástupce.

§ 6

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

 1. valná hromada, jako orgán poradní;
 2. výbor, jako orgán výkonný;
 3. předseda, jako orgán nejvyšší a individuální orgán statutární.

§ 7

Valná hromada

 • Valná hromada je poradním orgánem Spolku.
 • Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku, startupy a mladé firmy, investoři
  a investiční společnosti. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle
  Spolku nejméně 2 týdny předem. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat
  alespoň program, datum, čas a místo konání valné hromady.
 • Valnou hromadu svolává výbor spolku podle potřeby.
 • Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Spolku.
  Valná hromada zejména:
 1. podílí se na plánech činností Spolku;
 2. může mít připomínky a návrhy k činnosti Spolku.
 • Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů spolku.
 • Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 • Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže
  pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů Spolku.

§ 8

Výbor

 • Výbor je výkonným orgánem Spolku. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší
  činnosti Spolku v období mezi zasedáními valných hromad.
 • Prvními členy výboru se stávají zakládající členové Spolku.
 • Členem výboru je vždy předseda, jakožto individuální statutární orgán Spolku. V případě snížení počtu členů výboru, si výbor může kooptovat jiného člena do výboru spolku, pokud s tím souhlasí zbylí členové spolku. V případě, že předseda není schopen vykonávat funkci předsedy, zvolí za sebe předsedu nového. Případně přebírá rozhodovací pravomoc o volbě předsedy výbor.
 • Funkční období členů výboru je na dobu neurčitou.
 • Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo
  nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 • Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
  K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
  svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromadě či jiných orgánů

Výbor zejména:

 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná
  rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;
 2. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady;
 3. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.

§ 9

Předseda

 • Předseda je nejvyšším a zároveň individuálním statutárním orgánem Spolku.
 • Předseda zastupuje Spolek navenek samostatně ve všech záležitostech.

Předseda dále:

 1. organizuje a řídí činnost Spolku a zaměstnance Spolku;
 2. rozhoduje o hospodaření Spolku;
 3. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku;
 4. rozhoduje o vzniku a zániku členství ve Spolku;
 5. rozhoduje o výši členského příspěvku na daný rok;
 6. jmenuje čestné členy Spolku, případně jim čestné členství odebírá;
 7. může zřizovat komise a výbory;
 8. schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku;
 9. doplňuje a mění stanovy.

 

§ 10

Zásady hospodaření

 • Majetek Spolku je získáván z peněžitých i nepeněžitých darů, dotací, grantů, členských příspěvků a dobrovolných příspěvků.
 • Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně závaznými právními
  předpisy.

§ 11

Okolnosti zániku Spolku

 • V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
  rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům

§ 12

Závěrečná ustanovení

 • Platnost těchto stanov začíná běžet dnem jejich schválení valnou hromadou.
  Aktuální verzi těchto stanov lze získat u předsedy.

Tyto stanovy byly projednány a schváleny ustavující schůzí v Brně, dne 26. ledna 2018.